Výroba tepla

Cena tepla

 • Na rok 2024, rozhodnutie ÚRSO č. 0059/2024/T, zo dňa 6.11.2023
 • Na rok 2023, rozhodnutie ÚRSO č. 0340/2023/T, zo dňa 09.02.2023 platná od 11.02.2023
 • Na rok 2023, rozhodnutie ÚRSO č. 0131/2023/T, zo dňa 6.12.2022
 • Na rok 2022-23, rozhodnutie ÚRSO č. 0117/2022/T, zo dňa 13.12.2021
 • Na rok 2021, rozhodnutie ÚRSO č. 0019/2021/T, zo dňa 30.10.2020
 • Na rok 2019-2020, rozhodnutie ÚRSO č. 0057/2019/T, zo dňa 22.11.2018
 • Na rok 2018, rozhodnutie ÚRSO č. 0063/2018/T, zo dňa 16.11.2017
 • Na rok 2017, rozhodnutie ÚRSO č. 0228/2017/T, zo dňa 28.11.2016
 • Na rok 2015 – 2016, rozhodnutie ÚRSO č. 0107/2015/T, zo dňa 02.12.2014
 • Na rok 2015, rozhodnutie ÚRSO č. 0342/2014/T, zo dňa 07.04.2014
 • Na rok 2014, rozhodnutie ÚRSO č. 0060/2014/T, zo dňa 22.11.2013
 • Na rok 2013, rozhodnutie ÚRSO č. 0105/2013/T, zo dňa 12.12.2012
 • Na rok 2012, rozhodnutie ÚRSO č. 0031/2012/T, zo dňa 7.12.2011
 • Na rok 2011, rozhodnutie ÚRSO č. 0419/2011/T, zo dňa 19.9.2011
 • Na rok 2011, rozhodnutie ÚRSO č. 0309/2011/T, zo dňa 22.2.2011
 • Na rok 2011, rozhodnutie ÚRSO č. 0065/2011/T, zo dňa 20.12.2010
 • Na rok 2010, rozhodnutie ÚRSO č. 0070/2010/T, zo dňa 17.12.2009
 • Na rok 2009, rozhodnutie ÚRSO č. 0085/2009/T, zo dňa 19.12.2008

Dispečing

Prostredníctvom dispečingu monitorujeme a riadime všetky naše kotolne.
O naše zariadenia sa takto staráme  s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu, plynulosť a spoľahlivosť dodávky tepla.

Telefón Dispečing: 054/75 22 250

Práva a povinnosti odberateľa

Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorá nadobudla účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013 (súbor PDF).

Vybrané state zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o tepelnej energetike v platnom znení týkajúce sa ochrany a práv odberateľa tepla v domácnosti  (súbor PDF).

Legislatíva

Štandardy kvality podľa vyhlášky ÚRSO  č. 316/2008 Z.z.

ŠTANDARDY KVALITY SLUŽIEB SÚVISIACICH S DODÁVKOU TEPLA a ŠTANDARDY KVALITY DODÁVANÉHO TEPLA
Štandarty kvality za rok 2014 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2015 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2016 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2017 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2018 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2019 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2020 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2021 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2022 (súbor PDF)

Štandarty kvality za rok 2023 (súbor PDF)


Archív článkov:

Vykurovacia sezóna sa začína, je potrebné otvoriť ventily

Priebežné  vyhodnocovanie  priemerných denných teplôt za posledné dni  poukazuje na pokles teplôt. Spoločnosť SLUŽBYT,s.r.o. pri splnení  zákonných podmienok – t.j. ak  vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu  - začne  s nábehom dodávky tepla cez ústredné vykurovanie (ÚK) pre zmluvných odberateľov.

Pred  každou vykurovacou sezónou odporúčame všetkým vlastníkom  skontrolovať  funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch a prípadné poruchy nahlásiť čím skôr svojmu predsedovi spoločenstva, resp.  správcovi, ktorý,  po zistení základných údajov a preverení, či sa nejedná o banálne pochybenia, sa v prípade  ak neodstránia  príčinu poruchy,  obráti  na nás  a túto poruchu  odstránime.

Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, prípadne spodné) ventily naplno.  Tým umožnia správcom zabezpečiť  odvzdušnenie jednotlivých objektov.

 V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte  alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.

JUDr. Gabriel Kaliňák
riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.T,s.r.o.


Nové lehoty na overovanie bytových vodomerov a zákonné povinnosti v rámci vykurovania

Vodomermi v bytoch sa meria pretečená studená a teplá voda a namerané množstvá sú podkladom pre platby občanov. Z tohto dôvodu sú považované za určené meradlá, ktoré musia spĺňať podmienky dané predpismi.

Funkčnosť a správnosť merania musí byť v pravidelných intervaloch overovaná.Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období zaťažoval  vlastníkov bytov, nakoľko museli  sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch.

Podľa novej vyhlášky bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov . Ďalším benefitom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.

Nové pravidlá , definované Vyhláškou č. 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

V rámci rôznych dalších povinností v oblasti energetiky ako  pravidelná ohlasovacia povinnosť údajov o množstvách vyrobeného tepla jednotlivo na ÚK a TÚV prevádzkovateľovi štátneho monitorovacieho systému, povinnosť pravidelnej kontroly a údržby kotlov , pravidelná kontrola komínov, platenie  poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a  pod. ,  za odberateľov napojených na centrálne vykurovanie  plní dodávateľ tepla, tieto povinnosti sa ich teda netýkajú.  Všetky uvedené povinnosti , ako aj  ďalšie zákonné povinnosti , musia pod následkom relatatívne vysokých pokút plniť tí odberatelia (vlastníci bytov), ktorí nie sú napojení centrálne zábovanie teplom.

Taktiež pripomíname dôležitú zmenu a to , že novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/ EÚ z 11. decembra 2018 , ktorou sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti,  sa zavádza povinnosť  , že všetky novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla by mali od 25. októbra 2020 umožňovať diaľkový odpočet dát, pričom do 2027 už diaľkový odpočet musia mať všetky  prístroje . Je potrebné dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je spoľahlivejší a poskytuje užívateľom bytov množstvo výhod. Bližšie údaje o montáži cenovo prístupných meračov s diaľkovým odpočtom podá na požiadanie vedúci úseku bytov spoločnosti SLUŽBYT pán Jozef Studený.

JUDR. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.


Správny nábeh vykurovania v bytoch

Počas celého leta  a najmä v tomto období by vlastníci bytov  mali termostatické hlavice nechať otvorené na maximum  (t.j. stupeň 5).  Dôvodom je správny nábeh vykurovacej  sústavy v bytovom dome.

Teraz , pred vykurovacou sezónou , je potrebné  prípadné poruchy  regulačných ventilov alebo  termostatických hlavíc na radiátoroch    čo najskôr nahlásiť  predsedovi spoločenstva, resp. na SLUŽBYT ,s.r.o. .

Zároveň  je nutné aby vlastník bytu  radiátory v momente začiatku vykurovacej  sezóny odvzdušnil.     V niektorých prípadoch  sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí.

Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.  Správna príprava  vykurovacej sústavy môže eliminovať neželané poruchy  alebo odstávky kúrenia .

Odporúčaná teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 stupňov, to znamená nastavenie hlavice na stupni 2 až 4.  Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie .

JUDr.Gabriel Kaliňák
riaditeľ spoločnosti


Ako sa tvorí cena tepla a čo v nej spotrebiteľ platí a čo neplatí (straty v rozvodoch a pod.)

Vyjadrenie výrobcu k topeniu snehu nad predizolovaným potrubím si môžete stiahnuť tu: Vyjadrenie.PDF.

Cena tepla je dvojzložková. Znamená to, že sa platia dve zložky ceny, ktoré sú stanovené odlišnou metodikou a odlišné je aj ich účtovanie.

Cenu tepla od 1.1.2003 schvaľuje a určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave (ÚRSO). Zostavovanie kalkulácie ceny tepla sa riadi podľa jednotného zákonného postupu pre všetky regulované subjekty.

Fixná zložka ceny tepla

Platba za fixnú zložku ceny vychádza z veľkosti odberu tepla pre objekt . Do fixnej zložky ceny tepla vstupujú len náklady, ktoré spoločnosť má bez ohľadu na množstvo vyrobenej tepelnej energie. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa odvodzuje od novej veličiny - regulačného príkonu. Regulačný príkon sa vypočíta podľa vzorca v závislosti od skutočne spotrebovaného tepla v roku t-2 a dennostupňov v roku t-2 a to v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Fixná zložka sa účtuje mesačne podľa rozdelenia ročného regulačného príkonu a predstavuje: mesačný regulačný príkon (v kW) x jednotková cena fixnej zložky za kW .

Za čo sa platí platbou fixnej zložky ceny tepla ?

Platba fixnej zložky ceny tepla slúži dodávateľovi tepla na úhradu jeho fixných nákladov. Ide teda o náklady, ktoré musí vynaložiť na to, aby bol schopný dodávať odberateľovi teplo a musí ich vynaložiť bez ohľadu na objem dodávok. Sú to teda náklady, ktoré mu vznikajú bez ohľadu na počasie. Predovšetkým ich tvoria náklady na opravy, revízie, údržbu a modernizáciu tepelných zariadení,  mzdy pracovníkov v regulovanej výške, odpisy, nájomné, poplatky. Ide o náklady, ktoré sú rovnaké (fixné) bez ohľadu na to, či je v danom roku zima chladnejšia alebo teplejšia, či teda musí dodať viac alebo menej tepla.

Variabilná zložka ceny tepla

Platba za variabilnú zložku ceny je platbou za skutočne odobraté množstvo tepla. Platí sa len za teplo, ktoré bolo skutočne dodané.
Jednotkou množstva odobratého tepla nie je už GJ ale kWh (kilowatthodina). Platí prepočet 1.000 kWh = 3,6 GJ; alebo 1 GJ = 277,7778 kWh. Variabilná zložka ceny tepla je stanovená v jednotkách EUR/kWh.

Platba sa vypočíta jednoduchým prepočtom:
skutočné odobraté množstvo tepla (v kWh) x variabilná cena tepla (v EUR/kWh) = platba (v EUR)

Odberateľ teda platí len to, čo skutočne spotrebuje. Ak je rok teplejší a menšia spotreba, je celková platba nižšia. Ak naopak je tuhšia zima, platba sa zvýši úmerne rastu spotreby tepla.

Za čo sa platí platbou variabilnej zložky ceny tepla ?

Platba variabilnej zložky ceny tepla slúži dodávateľovi tepla predovšetkým na úhradu jeho nákladov na palivo, elektrickú energiu. Ide to tie náklady, ktoré vynakladá v závislosti od množstva odobratého a teda aj vyrobeného tepla. Sú závislé na počasí (teplote). Ak je teplo a odberateľ teplo neodoberá, výrobca tepla ho nemusí vyrobiť a teda ani platiť náklady na palivo. Preto ide o variabilné náklady.

Čo odberateľ v cene tepla neplatí
Straty na rozvodoch

Ak odberatelia vidia najmä v zime zelené pásy v zasnežených trávnikoch (a to nielen vo Svidníku) , celkom logicky v nich vzniká pocit, že tieto straty platia oni. Cítia sa okradnutí a bezbranní. Platia odberatelia za tieto straty skutočne?

Vlastníci bytov - koneční spotrebitelia - platia  za skutočne dodané teplo, ktoré je merané na vstupe do domu, takže tepelné straty na rozvodoch sa ich priamo nedotýkajú. Straty sú nevyhnutným fyzikálnym sprievodným javom rozvodov. Každý rozvod ( nielen tepla, ale aj vody, plynu, elektriny) vykazuje distribučné straty. Ide však o to, aby odberateľ bol chránený a podieľal sa svojimi nákladmi len na tých stratách, ktoré sú nevyhnutné pre jeho dodávku tepla. K tomuto slúži  Vyhláška č. 328/2005 Z.z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov,  v zmysle ktorej je najvyššia povolená strata, technicky a fyzikálne odôvoditeľná,  do výšky 7,5 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla prevádzkovaného celoročne alebo 6 GJ/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je teplá voda. Tepelné straty na rozvodoch znáša dodávateľ, ktorý na základe cit. vyhlášky len v uvedenej ,t.j. technicky odôvoditeľnej časti ich premieta do ceny tepla. Odberatelia platia teda z týchto strát len tú časť, ktorá je technicky odôvodniteľná a schválená oprávneným orgánom (energetická inšpekcia) ako oprávnená.

Dodávateľ si teda do ceny tepla môže zahrnúť len straty do výšky, do akej ich oprávnená odborná inštitúcia (energetická inšpekcia) označí ako primerané. Všetky ostatné straty (tzv. nadnormatívne) nie sú zahrnuté v cene tepla a odberateľ ich neplatí.

Rekonštrukcia rozvodov vo Svidníku a dopad na straty tepla v rozvodoch :

V rokoch 2014-2015 sme realizovali výmenu dožitých , takmer 40 ročných teplovodných rozvodov za nové teplovodné rozvody .Pôvodné rozvody boli skorodované, s poškodenou izoláciou a vykazovali vysokú poruchovosť, s čím sa následne spájali odstávky tepla a teplej vody občanom. Cieľom investície bolo znížiť tepelné straty, odstrániť problémy s kvalitou dodávky ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, odstrániť problémy s predimenzovanými rozvodmi a tieto upraviť na aktuálnu potrebu tepla našim odberateľom , eliminovať poruchy rozvodov, preniesť výrobu teplej vody priamo k odberateľovi a tak zvýšiť komfort dodávok tepla a teplej vody pre koncových odberateľov. Ako nový teplovodný potrubný rozvod bol použitý bezkanálový predizolovaný potrubný systém, tzv. združený systém pozostávajúci z oceľových trubiek s izoláciou z PUR peny a vonkajším HDPE plášťom. Tento systém je štandardne určený pre rozvod primárnej vykurovacej vody a je osvedčeným systémom, ktorý sa využíva v celej Európe niekoľko desiatok rokov . Potrubný rozvod spĺňa všetky predpísané technické požiadavky vrátane povolených tepelných strát v zmysle európskej normy STN EN 253 a bol zrealizovaný v súlade s podmienkami stanovenými renomovaným výrobcom. Sprievodný jav, ktorý sa prejavuje v zime - topenie snehu v trase potrubného systému - je spôsobený najmä faktom, že teplota na povrchu izolovanej rúry je vyššia ako teplota okolitej zeminy, pričom do úvahy je potrebné brať aj tepelnú vodivosť zeminy alebo hĺbku uloženia potrubia. Skutočná teplota teplonosného média v oceľovej trubke sa v zimnom období pohybuje do 80° C . Použitý potrubný systém patrí medzi najmodernejšie a najúspornejšie v oblasti tepelnej energetiky.

Neprimeraný zisk a nadštandardné výdavky

Niektorí odberatelia si myslia, že dodávatelia tepla dosahujú vysoké neprimerané zisky. Táto predstava môže vznikať napr. pri prípadnom náraste ceny za teplo, no nie je však pravdivá. Zisk dodávateľa tepla je regulovaný,  je teda regulovanou položkou regulačným úradom a výrobca si nemôže stanoviť jeho ľubovoľnú výšku. Rovnako výrobca nemôže do nákladov na výrobu tepla započítať nadštandartné výdavky, dary, sponzoring a podobne.


Najväčší európski producenti tepla vyhrávajú boj so smogom využitím predností centrálneho vykurovania


Pre citácie: Miroslav Obšívaný, predseda predstavenstva  Slovenského zväzu výrobcov tepla

Znečistenie ovzdušia smogom zasiahlo Slovensko nepripravené. Maximálne hodnoty namerali odborníci na Slovensku v niekoľkých  oblastiach. Odborníci upozorňujú na zdravotné riziká. Smog dokáže zásadne ohroziť aj zdravie človeka.

Jedným zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich  znečistenie ovzdušia a vytváranie smogu je výroba tepla. Množstvu smogu v ovzduší nahráva  práve to,  že teraz  pri extrémne  nízkych teplotách, keď klesá tlak, všetci kúria.

Dôležitejšie, ako začať  s nákupom zdravotných rúšiek na dýchanie, je venovať sa otázke, ako efektívne vykurovať s minimalizáciou dopadov na životné  prostredie.   V severských krajinách Európy, kde spotrebujú najviac tepla, je jedným z riešení na tieto problémy práve centrálne vykurovanie.  Centrálne systémy vykurovania dokážu byť nielen výhodné a efektívne, ale predchádzajú nekontrolovanému šíreniu škodlivín do ovzdušia a vzniku smogu.
Pri centrálnom vykurovaní je úroveň technológií a kvalita dohľadu nad tým, čo kotolne púšťajú do ovzdušia vyššia, ako v prípade malých individuálnych zdrojoch znečistenia. Aj meteorológovia upozorňujú,  že dediny a predmestia s individuálnym vykurovaním sú príčinou znečistenia ovzdušia aj v mestách.  Centrálne vykurovanie z jedného zdroja s jedným komínom je ekologicky priaznivejšie ako stovky malých komínov, roztrúsených v meste.

Podľa analýzy UniCredit Bank, produkcia tepla v centrálnych zdrojoch na Slovensku (159% priemeru EÚ) je výrazne nižšia ako napríklad v susednej Českej republike (242% priemeru EÚ).

Znamená to, že potenciál pre centrálne kúrenie a tým aj čistejšie ovzdušie na Slovensku je.

Práve najväčší európski producenti tepla kladú dôraz najmä na efektivitu výroby tepla a šetrenie životného prostredia, ktoré ponúkajú centrálne systémy vykurovania. Krajiny rozvíjajú tieto systémy, rozširujú sústavy centrálneho vykurovania a zvyšujú podiel dodávky tepla z centrálnych systémov na úkor individuálneho vykurovania.

Príkladom môže byť to, ako vyriešila vážny problém so smogom Kodaň.   Hlavné mesto Dánska v minulosti bojovalo s hustým, čiernym smogom, ktorý bol spôsobený vykurovaním pomocou uhlia, ropy a existenciou individuálnych tepelných zariadení. Postupom času začala Kodaň meniť spôsob vykurovania a stavila na centrálne kúrenie. Dnes patria kodanské centrálne systémy vykurovania k najstarším a najrozsiahlejší na svete. Smog je preč a mesto je takmer celé vykurované z centrálnych zdrojov.

Názornou ukážkou vplyvu centrálneho vykurovania na čistotu ovzdušia v Kodani je video:

https://www.youtube.com/watch?v=ynDNZVbrivM