Profil spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. Svidník

Spoločnosť SLUŽBYT, s.r.o., Svidník vznikla dňa 13.7.1993

Obchodné meno spoločnosti : SLUŽBYT, s.r.o.
IČO: 31675361
IČ pre DPH: SK2020526937
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sro. vložka č. 1185/P

Štatutárne orgány spoločnosti:

  •  JUDr. Gabriel Kaliňák konateľ, riaditeľ spoločnosti
  •  Ing. Michal Husár konateľ, zástupca riaditeľa

Sídlo spoločnosti:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56
089 01 Svidník