Spoločnosť SLUŽBYT, s.r.o. Vám ponúka tieto služby:

PREDMETY ČINNOSTÍ

 • zabezpečenie služieb spojených s bývaním
 • sprostredkovatelská a obchodná cinnost
 • montáž meracej a regulacnej techniky
 • výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
 • retransmisia v káblových rozvodoch v Slovenskej republike
 • dodávka tepla a teplej vody
 • výroba a rozvod elektriny
 • lokálne televízne vysielanie
 • prístup do siete Internet

KÚRENÁRSKE PRÁCE

 • výmena a oprava vodárenských, kúrenárskych a termostatických ventilov
 • inštalácia a oprava ústredného kúrenia, výmena a oprava topných telies – RADIÁTOROV

ZDRAVOTECHNICKÉ A INŠTALAENÉ PRÁCE

 • oprava batérií, splachovačiek, odpadov a pod.
 • montáž umývadiel, WC

DODÁVKA A MONTÁŽ BYTOVÝCH VODOMEROV

Firma je na základe Rozhodnutia o registrácií úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oprávnená montovať merače pretečeného množstva vody, meračov a ich členov. Dodávame a montujeme bytové vodomery s diaľkovým odpočtom.
Firma podľa požiadavky zákazníka súbežne s výmenou vodomerov zabezpečí: výmenu uzatváracích ventilov na stúpačkách

 • dodávku a montáž spätných klapiek na prívod vody
 • dodávku a montáž čistiaceho filtra na prívod vody
 • dodávku a montáž prístroja na úpravu vody EXPER proti tvorbe vodného kameňa a protikoróznu ochranu potrubia a batérií.

ZÁRUKA

 • záruka na vykonané práce 2 roky, na dodaný materiál podľa záručných listov /OZ/

KONTAKT

 • Ing. Ján GULA –
 • Jozef Studený –
 • Ján Frančák –
 • č. tel. 054/75 22 250