Operačný program kvalita životného prostredia

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7“

Dodatok_1-Zmluva_o_dielo-solar_K7.pdf

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7“

Zmluva_o_dielo-solar_K7.pdf

Výzva na predloženie ponuky:  „Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7“

Výzvu na predloženie ponuky si môžete stiahnuť tu:  Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf.

Prílohy k výzve si môžte stiahnuť tu: prilohy.zip.

Oprava – Výzvy na predloženie cenovej ponuky a predĺženie termínu na predkladanie cenových ponúk

 

                       

Názov projektu: Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“)na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

 Hlavný cieľ projektu:

Podpora perspektívnych a inovatívnych technológií využívajúcich OZE, zvýšenie výroba tepla a elektriny z OZE.

 Hlavná aktivita: Hlavná aktivita projektu – Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla (podaktivita B3)

 Prijímateľ: SLUŽBYT, s.r.o.

Miesto realizácie: Mesto Svidník, budova so súpisným číslom 758

Dátum začatia realizácie projektu:          04/2021

Dátum ukončenia realizácie projektu:    09/2021

Celkové oprávnené výdavky:                    69 925,95 EUR

  • 85% NFP zo zdrojov EÚ a ŠR:       59 437,06 EUR
  • 15% vlastné zdroje:  10 488,89 EUR

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia SR

Riadiaci orgán OP KŽP:            www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán:       www.siea.sk

Centrálny koordinačný orgán:    www.partnerskadohoda.gov.sk

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja