Nové lehoty na overovanie bytových vodomerov a zákonné povinnosti v rámci vykurovania

Vodomermi v bytoch sa meria pretečená studená a teplá voda a namerané množstvá sú podkladom pre platby občanov. Z tohto dôvodu sú považované za určené meradlá, ktoré musia spĺňať podmienky dané predpismi.

Funkčnosť a správnosť merania musí byť v pravidelných intervaloch overovaná.Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období zaťažoval  vlastníkov bytov, nakoľko museli  sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch.

Podľa novej vyhlášky bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov . Ďalším benefitom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.

Nové pravidlá , definované Vyhláškou č. 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

V rámci rôznych dalších povinností v oblasti energetiky ako  pravidelná ohlasovacia povinnosť údajov o množstvách vyrobeného tepla jednotlivo na ÚK a TÚV prevádzkovateľovi štátneho monitorovacieho systému, povinnosť pravidelnej kontroly a údržby kotlov , pravidelná kontrola komínov, platenie  poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a  pod. ,  za odberateľov napojených na centrálne vykurovanie  plní dodávateľ tepla, tieto povinnosti sa ich teda netýkajú.  Všetky uvedené povinnosti , ako aj  ďalšie zákonné povinnosti , musia pod následkom relatatívne vysokých pokút plniť tí odberatelia (vlastníci bytov), ktorí nie sú napojení centrálne zábovanie teplom.

Taktiež pripomíname dôležitú zmenu a to , že novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/ EÚ z 11. decembra 2018 , ktorou sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti,  sa zavádza povinnosť  , že všetky novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla by mali od 25. októbra 2020 umožňovať diaľkový odpočet dát, pričom do 2027 už diaľkový odpočet musia mať všetky  prístroje . Je potrebné dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je spoľahlivejší a poskytuje užívateľom bytov množstvo výhod. Bližšie údaje o montáži cenovo prístupných meračov s diaľkovým odpočtom podá na požiadanie vedúci úseku bytov spoločnosti SLUŽBYT pán Jozef Studený.

JUDR. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.