Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení


HOSPODÁRNOSŤ PREVÁDZKY SÚSTAVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ SLUŽBYT, s.r.o.

V zmysle platnej legislatívy sú výrobcovia tepla, ktorí využívajú plynné palivá povinní vykonať overenie účinnosti svojich tepelných zariadení. SLUŽBYT, s.r.o. na výrobu tepla využíva palivo zemný plyn v objeme 100%. Overenie hospodárnosti prevádzky tepelných zariadení v spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. vykonala
oprávnená organizácia – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Košice. Kontrolou sa overovala účinnosť spaľovacieho procesu plynových kotlov pri troch rôznych výkonoch. Taktiež bolo v zmysle platnej legislatívy vykonané overenie hospodárností zariadení na distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla. Záverečná správa – PROTOKOL SEIA konštatuje, že SLUŽBYT, s.r.o. spĺňa ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla.