NEPLATIČI V BYTOVOM DOME. NA ÚKOR KOHO VLASTNE NEPLATIA ?

Koho dlžníkom je neplatič ?

Vlastníci bytov v bytovom dome  tvoria komunitu, ktorá ovplyvňuje  každého jedného z jej členov. Týka sa to kvality susedských vzťahov, vzájomného ovplyvňovania rozhodnutiami na schôdzach a zhromaždeniach o obnove a modernizácií, energetických otázkach, ale aj o finančnej kondícií bytového domu. V zmysle § 13 bytového zákona (zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) „je s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku“, v zmysle ktorého  vlastníctvo bytu je síce  výhradne súkromné, avšak je s ním automaticky spojené spoluvlastníctvo výťahu, schodištia, všetkých balkónov, celého obvodového plášťa a iných spoločných častí a zariadení.

Z tohto princípu vychádza aj inštitút vzájomnej platobnej povinnosti podľa bytového zákona.

Ak je teda v bytovom dome vlastník, ktorý si túto povinnosť neplní, nie je dlžníkom      SLUŽBYT – u, s.r.o.  ako mandatára  , ale je dlžníkom všetkých ostatných vlastníkov v celom bytovom dome, tvoriacich   spoločenstvo  vlastníkov bytov (SVB).  Každá platobná nedisciplinovanosť vlastníkov spôsobuje škodu ostatným vlastníkom bytov v dome. Neplatič fakticky žije na úkor ostatných.  SVB je totižto povinné uhrádzať  za svoj bytový dom platby za teplo, vodu, energiu spoločných priestorov, výťah a pod.  V domoch s menším počtom bytových jednotiek môžu neplatiči spôsobiť kolaps v platbách SVB.    V prípadoch neplatičov v dome  zákon povoľuje  použiť prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv na úhradu faktúr za plnenia (§10 ods. 3).

Zverejnenie dlžníkov s dlhom nad 500 eur

Bytový zákon umožňuje v zmysle § 9 ods. 3 spoločenstvu na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur  v určitom rozsahu. Toto právo je silnou pákou na dlžníkov a určite odporúčame takýto postup v bytovom dome realizovať .   Ide o financie samotných vlastníkov a tie je nutné aj týmto spôsobom  chrániť.

Čo robiť ak dlžník aj tak dlh neuhradí?

Klasickým  postupom  je najskôr dlžníka upozorniť, a uložiť dodatočnú lehotu na zaplatenie, po márnom uplynutí lehoty následne vec postúpiť na súdne konanie podanou žalobou. Spoločenstvu   zákon neukladá povinnosť, že musia dlžníkovi navrhnúť splátkový kalendár, dohoda o splátkach nie je automatická . Dohoda o splátkach je prejav  vyjsť v ústrety dlžníkovi, a dlžník by si túto možnosť mal  vážiť, a dohodnuté splátky riadne splácať . Ďalším krokom vo  vymáhaní je zahájenie exekučného alebo dražobného konania.

Komunikácia  o dlžníkoch aj na schôdzach – ide o spoločné peniaze

Dlžník svojím neplatením  dlhšiu dobu, resp. iba splátkovou úhradou dlhu vytvára deficit spoločných peňazí v SVB.  Naša spoločnosť  SLUŽBYT  , s.r.o. v rámci  vymáhania dlhov  dočasne pomáha spoločenstvám tak,   aby    počas vymáhania dlhu bol  minimálny dopad nedostatku financií  vo fonde opráv   . Ak  však neplatič   dlhodobo neplatí, resp. sa bráni ukončeniu sporu zaplatením,  prípadne   ak sa nemôže vymôcť  dlh z objektívnych dôvodov – pričom faktúry za plnenia (energie) za celý bytový dom je nutné mať uhradené v plnej výške –  na úhradu tohto deficitu  sa použije v zmysle zákona spoločný  fond  opráv daného bytového domu.

Každý predseda spoločenstva sa u nás na Úseku bytov ( J. Studený, Ing. J. Gula)  môže informovať o aktuálnom stave nedoplatkov za jeho bytový dom   ako aj postupe vymáhania dlhov.

Novinkou v bytovom zákone je schvaľovanie  na schôdzach , resp. písomným hlasovaním  už aj začatie exekučných konaní voči neplatičom.  Doteraz bola takáto povinnosť iba pri dražbách. Vlastníkom určite odporúčame tieto návrhy  odsúhlasovať, nakoľko v prípade neschválenia exekúcie, dražby , alebo nevymoženia  dlhu,  na úhradu  dlhu  slúži  fond opráv.

Možno konštatovať ,že  vo väčšine prípadov sú dlžníci slušní ľudia, ktorí sa o svoj dlh zaujímajú, a dohodnuté splátky riadne uhrádzajú až do úhrady ich dlhu.  V takýchto  prípadoch  vieme riešiť a riešime  dlh   bez  negatívneho dopadu na spoločný fond opráv , pričom spoločenstvo často krát  ani neregistruje  , že má neplatičov.  No sú  prípady, že  neplatičom je špekulant,  zamestnaný človek s príjmom,  niekedy dokonca   podnikateľ , ktorý žije na úkor ostatných vlastníkov bytov , často seniorov   s nízkym  príjmom   a títo pri nevymožení dlhu sú nútení na  neplatiča- špekulanta doplácať zo spoločného fondu opráv.  Takéto arogantné  konanie  nemá nič spoločné s ľudským spolunažívaním v komunite bytového domu . Preto  je  dôležité   informovať   na schôdzi,  a aj  vyvesením na nástenke (pri výške dlhu nad 500 EUR)  informácie  o takomto dlžníkovi .

Možno konštatovať , že práve seniori  s minimálnym príjmom majú často  najzodpovednejší  prístup k  zákonným   povinnostiam vyplývajúcim z vlastníctva bytu.

Ak ostatní vlastníci doplácajú na takýchto neplatičov zo spoločného fondu opráv, určite majú právo byť informovaní  ktorý sused /neplatič  žije  na ich úkor.

JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti