Opäť rozširujeme programovú ponuku

Oznamujeme Svidníčanom, že v rámci TV balíčka „Digitálna ponuka Základ“, sme pridali ďalšie kanály v digitálnej kvalite Markíza +1 HD , Šlágr 2.

Tieto programy si naši zákazníci môžu naladiť spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

Štandard: DVB-C
Kmitočet: 594 MHz
Sym. rýchlosť: 6900
Modulácia: 256-QAM

Nové televízne kanály

Balíček „Digitálna ponuka“a „Digitálna ponuka Základ“, sme rozšírili o program Trojka, opäť bez navýšenie ceny.

Programy Viasat Explore , Viasat History, Viasat Nature vysielame už vo vysokom rozlíšení (HD verzia). Z tohto dôvodu operátor Viasat ruší vysielanie programu Viasat Nature/History HD.

Celý priebeh aktuálnych Mestských zastupiteľstiev a spoločenských akcií konaných v našom meste Svidník si môžte pozrieť u nás v rámci TV balíkov .

Tieto programy si naši zákazníci môžu naladiť spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

Štandard: DVB-C, Sym. rýchlosť: 6900

Trojka:
Kmitočet: 386 MHz,  Modulácia: 64-QAM

Viasat Explore HD, Viasat History HD:
Kmitočet: 410 MHz,  Modulácia: 256-QAM

Viasat Nature HD:
Kmitočet: 586 MHz,  Modulácia: 256-QAM

NEPLATIČI V BYTOVOM DOME. NA ÚKOR KOHO VLASTNE NEPLATIA ?

Koho dlžníkom je neplatič ?

Vlastníci bytov v bytovom dome  tvoria komunitu, ktorá ovplyvňuje  každého jedného z jej členov. Týka sa to kvality susedských vzťahov, vzájomného ovplyvňovania rozhodnutiami na schôdzach a zhromaždeniach o obnove a modernizácií, energetických otázkach, ale aj o finančnej kondícií bytového domu. V zmysle § 13 bytového zákona (zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) „je s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku“, v zmysle ktorého  vlastníctvo bytu je síce  výhradne súkromné, avšak je s ním automaticky spojené spoluvlastníctvo výťahu, schodištia, všetkých balkónov, celého obvodového plášťa a iných spoločných častí a zariadení.

Z tohto princípu vychádza aj inštitút vzájomnej platobnej povinnosti podľa bytového zákona.

Ak je teda v bytovom dome vlastník, ktorý si túto povinnosť neplní, nie je dlžníkom      SLUŽBYT – u, s.r.o.  ako mandatára  , ale je dlžníkom všetkých ostatných vlastníkov v celom bytovom dome, tvoriacich   spoločenstvo  vlastníkov bytov (SVB).  Každá platobná nedisciplinovanosť vlastníkov spôsobuje škodu ostatným vlastníkom bytov v dome. Neplatič fakticky žije na úkor ostatných.  SVB je totižto povinné uhrádzať  za svoj bytový dom platby za teplo, vodu, energiu spoločných priestorov, výťah a pod.  V domoch s menším počtom bytových jednotiek môžu neplatiči spôsobiť kolaps v platbách SVB.    V prípadoch neplatičov v dome  zákon povoľuje  použiť prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv na úhradu faktúr za plnenia (§10 ods. 3).

Zverejnenie dlžníkov s dlhom nad 500 eur

Bytový zákon umožňuje v zmysle § 9 ods. 3 spoločenstvu na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur  v určitom rozsahu. Toto právo je silnou pákou na dlžníkov a určite odporúčame takýto postup v bytovom dome realizovať .   Ide o financie samotných vlastníkov a tie je nutné aj týmto spôsobom  chrániť.

Čo robiť ak dlžník aj tak dlh neuhradí?

Klasickým  postupom  je najskôr dlžníka upozorniť, a uložiť dodatočnú lehotu na zaplatenie, po márnom uplynutí lehoty následne vec postúpiť na súdne konanie podanou žalobou. Spoločenstvu   zákon neukladá povinnosť, že musia dlžníkovi navrhnúť splátkový kalendár, dohoda o splátkach nie je automatická . Dohoda o splátkach je prejav  vyjsť v ústrety dlžníkovi, a dlžník by si túto možnosť mal  vážiť, a dohodnuté splátky riadne splácať . Ďalším krokom vo  vymáhaní je zahájenie exekučného alebo dražobného konania.

Komunikácia  o dlžníkoch aj na schôdzach – ide o spoločné peniaze

Dlžník svojím neplatením  dlhšiu dobu, resp. iba splátkovou úhradou dlhu vytvára deficit spoločných peňazí v SVB.  Naša spoločnosť  SLUŽBYT  , s.r.o. v rámci  vymáhania dlhov  dočasne pomáha spoločenstvám tak,   aby    počas vymáhania dlhu bol  minimálny dopad nedostatku financií  vo fonde opráv   . Ak  však neplatič   dlhodobo neplatí, resp. sa bráni ukončeniu sporu zaplatením,  prípadne   ak sa nemôže vymôcť  dlh z objektívnych dôvodov – pričom faktúry za plnenia (energie) za celý bytový dom je nutné mať uhradené v plnej výške –  na úhradu tohto deficitu  sa použije v zmysle zákona spoločný  fond  opráv daného bytového domu.

Každý predseda spoločenstva sa u nás na Úseku bytov ( J. Studený, Ing. J. Gula)  môže informovať o aktuálnom stave nedoplatkov za jeho bytový dom   ako aj postupe vymáhania dlhov.

Novinkou v bytovom zákone je schvaľovanie  na schôdzach , resp. písomným hlasovaním  už aj začatie exekučných konaní voči neplatičom.  Doteraz bola takáto povinnosť iba pri dražbách. Vlastníkom určite odporúčame tieto návrhy  odsúhlasovať, nakoľko v prípade neschválenia exekúcie, dražby , alebo nevymoženia  dlhu,  na úhradu  dlhu  slúži  fond opráv.

Možno konštatovať ,že  vo väčšine prípadov sú dlžníci slušní ľudia, ktorí sa o svoj dlh zaujímajú, a dohodnuté splátky riadne uhrádzajú až do úhrady ich dlhu.  V takýchto  prípadoch  vieme riešiť a riešime  dlh   bez  negatívneho dopadu na spoločný fond opráv , pričom spoločenstvo často krát  ani neregistruje  , že má neplatičov.  No sú  prípady, že  neplatičom je špekulant,  zamestnaný človek s príjmom,  niekedy dokonca   podnikateľ , ktorý žije na úkor ostatných vlastníkov bytov , často seniorov   s nízkym  príjmom   a títo pri nevymožení dlhu sú nútení na  neplatiča- špekulanta doplácať zo spoločného fondu opráv.  Takéto arogantné  konanie  nemá nič spoločné s ľudským spolunažívaním v komunite bytového domu . Preto  je  dôležité   informovať   na schôdzi,  a aj  vyvesením na nástenke (pri výške dlhu nad 500 EUR)  informácie  o takomto dlžníkovi .

Možno konštatovať , že práve seniori  s minimálnym príjmom majú často  najzodpovednejší  prístup k  zákonným   povinnostiam vyplývajúcim z vlastníctva bytu.

Ak ostatní vlastníci doplácajú na takýchto neplatičov zo spoločného fondu opráv, určite majú právo byť informovaní  ktorý sused /neplatič  žije  na ich úkor.

JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti

Nové lehoty na overovanie bytových vodomerov a zákonné povinnosti v rámci vykurovania

Vodomermi v bytoch sa meria pretečená studená a teplá voda a namerané množstvá sú podkladom pre platby občanov. Z tohto dôvodu sú považované za určené meradlá, ktoré musia spĺňať podmienky dané predpismi.

Funkčnosť a správnosť merania musí byť v pravidelných intervaloch overovaná.Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období zaťažoval  vlastníkov bytov, nakoľko museli  sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch.

Podľa novej vyhlášky bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov . Ďalším benefitom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.

Nové pravidlá , definované Vyhláškou č. 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

V rámci rôznych dalších povinností v oblasti energetiky ako  pravidelná ohlasovacia povinnosť údajov o množstvách vyrobeného tepla jednotlivo na ÚK a TÚV prevádzkovateľovi štátneho monitorovacieho systému, povinnosť pravidelnej kontroly a údržby kotlov , pravidelná kontrola komínov, platenie  poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a  pod. ,  za odberateľov napojených na centrálne vykurovanie  plní dodávateľ tepla, tieto povinnosti sa ich teda netýkajú.  Všetky uvedené povinnosti , ako aj  ďalšie zákonné povinnosti , musia pod následkom relatatívne vysokých pokút plniť tí odberatelia (vlastníci bytov), ktorí nie sú napojení centrálne zábovanie teplom.

Taktiež pripomíname dôležitú zmenu a to , že novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/ EÚ z 11. decembra 2018 , ktorou sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti,  sa zavádza povinnosť  , že všetky novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla by mali od 25. októbra 2020 umožňovať diaľkový odpočet dát, pričom do 2027 už diaľkový odpočet musia mať všetky  prístroje . Je potrebné dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je spoľahlivejší a poskytuje užívateľom bytov množstvo výhod. Bližšie údaje o montáži cenovo prístupných meračov s diaľkovým odpočtom podá na požiadanie vedúci úseku bytov spoločnosti SLUŽBYT pán Jozef Studený.

JUDR. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.

Opäť rozširujeme programovú ponuku

Oznamujeme Svidníčanom, že TV balíček „Digitálna ponuka“,  sme rozšírili o ďalších 15 programov v digitálnej kvalite, z toho 4 v HD kvalite. V digitálnej kvalite si môžete vychutnať programy napr. Nova Sport 1 HD, Sport 1, Eurosport, Spektrum, Discovery channel, History channel, TLC, Film + a ďalšie.

Bližšie info: Ing. Ján Božík – technik TKR č.t. 0905 980 329

Správny nábeh vykurovania v bytoch

Počas celého leta  a najmä v tomto období by vlastníci bytov  mali termostatické hlavice nechať otvorené na maximum  (t.j. stupeň 5).  Dôvodom je správny nábeh vykurovacej  sústavy v bytovom dome.

Teraz , pred vykurovacou sezónou , je potrebné  prípadné poruchy  regulačných ventilov alebo  termostatických hlavíc na radiátoroch    čo najskôr nahlásiť  predsedovi spoločenstva, resp. na SLUŽBYT ,s.r.o. .

Zároveň  je nutné aby vlastník bytu  radiátory v momente začiatku vykurovacej  sezóny odvzdušnil.     V niektorých prípadoch  sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí.

Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.  Správna príprava  vykurovacej sústavy môže eliminovať neželané poruchy  alebo odstávky kúrenia .

Odporúčaná teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 stupňov, to znamená nastavenie hlavice na stupni 2 až 4.  Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie .

JUDr.Gabriel Kaliňák
riaditeľ spoločnosti

Opäť rozširujeme programovú ponuku

Oznamujeme Svidníčanom, že v rámci TV balíčka „Digitálna ponuka Základ“, sme pridali ďalšie kanály v digitálnej kvalite – Spektrum HOME , Sport 1 HD a Spektrum HD.

Tieto programy  si naši zákazníci môžu naladiť  spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

  • Štandard:  DVB-C
  • Kmitočet:  586 MHz
  • Sym. rýchlosť: 6900
  • Modulácia: 256-QAM

Opäť rozširujeme programovú ponuku

Oznamujeme Svidníčanom, že v rámci TV balíčka „Digitálna ponuka Základ“, sme pridali ďalší kanál v digitálnej kvalite – dokumentárny kanál Investigation Discovery (ID).
Tento program si naši zákazníci môžu naladiť spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

Štandard: DVB-C
Sym. rýchlosť: 6900
Kmitočet: 402 MHz
Modulácia: 256-QAM