Meranie spotreby v byte, povinnosť výmeny meračov a následky nedodržania

Meranie spotreby, či už tepla alebo teplej či studenej vody je významný faktor,
ovplyvňujúci výšku platieb za vykonaný odber príslušného média. Preto je významné , aby vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB), dbali  , aby v týchto procesoch používané meradlá spĺňali zákonom požadované kritériá a jednak, aby zabezpečili zo zákona vyplývajúce povinnosti, ktoré súvisia s používaním meradla.

Paragraf  8 z.č. 142/2000 Z.z. o metrológii v ods. 2 a 3 obsahuje taxatívnu úpravu, že v prípade meraní, ktoré súvisia s platbami , čím sa rozumie aj meranie v obchodných vzťahoch , meranie na určovanie ceny pri priamom predaji, má sa použiť určené meradlo.

Prietokomery, resp. vodomery a merače tepla sú zaradené do skupiny určených meradiel na základe  Vyhlášky úNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a sú uvedené v zozname, ktorý sa nachádza v prílohe č.1 uvádzanej vyhlášky.

Používateľ určených meradiel ( spoločenstvo vlastníkov bytov) je preto zo zákona povinný zabezpečiť si ( objednať) montáž určených meradiel u registrovanej osoby, v opačnom prípade sa vystavuje možnému postihu štátnym kontrolným orgánom. Rovnaká povinnosť je zo zákona daná aj pri zabezpečovaní demontáže a spätnej montáže meradla. Čas platnosti overenia určeného meradla je uvedený v cit. vyhláške   v prílohe č.1. Pre merače pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu ( vodomery) je čas platnosti na studenú vodu 6 rokov a teplú vodu 4 roky.

Užívateľ meradla  nesmie používať iné ako určené meradlá a nesmie meniť účel používania  meradiel a ovplyvňovať  funkčnosť meradla  akýmkoľvek spôsobom. Meradlá sú vlastníctvom každého vlastníka bytu.

Rozúčtovanie nákladov z meradiel po dobe platnosti ich overenia , t.j.  z údajov spotreby vody v byte vlastníka po dobe povinnej metrologickej kontroly  je neplatné, rozúčtovanie preto by si muselo spoločenstvo dať  prepracovať  podľa  osobomesiacov, čo by navýšilo náklady spoločenstva .   V prípade metrologickej inšpekcie by tak spoločenstvo  okrem zaplatenia pokuty , zaťažilo aj nákladmi na nové  vyúčtovania.  O tejto skutočnosti a dôležitosti dodržiavať  čas platnosti overenia meradla   mnohí vlastníci bytov  nemali informáciu,  preto považujeme za dôležité ich aj touto cestou oboznamovať .

Je vždy na výbere SVB ktoré určené meradlá  si dajú v bytoch namontovať, avšak  nové merače majú  oproti už opakovane ciachovaným vyššiu mieru presnosti a nižšiu mieru  kazivosti,  a z praxe môžeme potvrdiť, že sa výber vhodných meradiel má vplyv aj na koeficient nepresnosti meraní.

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka chceme poprosiť vlastníkov bytov o sprístupnenie svojich bytov  pre  účel  odpočtov  meračov , pre potrebu  ročného  vyúčtovania úhrad za poskytnuté služby. V tomto bude  vyčíslená  skutočná  ročná  spotreba  médií v danom byte a na základe tohto  prepočítaný preplatok alebo nedoplatok oproti zaplateným zálohovým mesačným platbám.

Na sprístupnenie bytu bude vlastník  opakovane vyzvaný aj v náhradných  termínoch. Vyúčtovanie sa samozrejme vykoná aj pri nesprístupnenom byte tzv. náhradným spôsobom v zmysle zákona, avšak tu musí vlastník bytu rátať so sankčnými  poplatkami v zmysle prísl. právnych predpisov, čo je pre vlastníka zbytočne e navýšený náklad –  avšak týmto spôsobom zákon chráni ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome .

Sankčné poplatky si môžu vlastníci bytového domu odhlasovať aj odlišne od výšky stanovenej v zákone, čo sa v praxi v iných mestách aj  bežne  využíva.

S pozdravom JUDr. Gabriel Kaliňák,
riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.