Všetky príspevky Michal Husár

Česká Prima sa na území Slovenska vypína a nahrádza ju Prima Plus.

Správa od skupiny Prima

Dobrý deň vážení kolegovia,

od 23.1. je kanál Prima Plus určený pre vysielanie na území SR k dispozícii. Dovolil by som si Vás požiadať, aby operátori, ktorí šíria Primu, vymenili v čo najkratšej dobe hlavný kanál Primy za Primu Plus.

Tí operátori, ktorí napriek dohodnutým podmienkam nemajú záujem zmluvu podpísať, musia zastaviť šírenie TV Prima okamžite, aby nedochádzalo k ďalšiemu porušovaniu autorských práv pri šírení Primy v SR.

Nova žiada slovenských operátorov o vypnutie jej programov, uvádza aj presný termín – nahrádza ju nový kanál Nova International

Tlačová správa od skupiny Nova

Vážená paní, vážený pane,

dle vzájemné dohody Vám tímto oznamujeme závazný termín vypnutí volně šířených stanic skupiny Nova na území Slovenska, které se uskuteční 1. března 2017 v 5 hodin ráno. Jedná se o stanice TV Nova, Nova Cinema, Nova 2 (dříve SMÍCHOV), Nova Action (dříve FANDA) a Nova Gold (dříve TELKA). Žádáme Vás o podniknutí veškerých potřebných kroků, aby k uvedenému datu byly stanice z Vaší strany vypnuty.

K vypnutí dochází z důvodu jejich neoprávněného přeshraničního šíření. Jak jsme Vás již informovali, aby diváci nepřišli o oblíbené pořady z tvorby skupiny Nova, spustili jsme stanici NOVA International. Ta je od 1. března 2017 spolu se stanicemi NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2 jedinou legálně dostupnou stanicí skupiny Nova na Slovensku.

V rámci komunikace s operátory kabelových televizí a IPTV kabelových systémů bych Vás rád touto cestou informoval, že společnost CET 21 spol. s r.o. zahájila kampaň, ve které informuje o tom, že obsah terestrických programů skupiny Nova pro území Slovenské republiky je dostupný pouze na stanici Nova International. Tento kanál je distribuovaný satelitní cestou a prostřednictvím kabelových televizí a IPTV kabelových systémů.

 

Najväčší európski producenti tepla vyhrávajú boj so smogom využitím predností centrálneho vykurovania


Pre citácie: Miroslav Obšívaný, predseda predstavenstva  Slovenského zväzu výrobcov tepla

Znečistenie ovzdušia smogom zasiahlo Slovensko nepripravené. Maximálne hodnoty namerali odborníci na Slovensku v niekoľkých  oblastiach. Odborníci upozorňujú na zdravotné riziká. Smog dokáže zásadne ohroziť aj zdravie človeka.

Jedným zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich  znečistenie ovzdušia a vytváranie smogu je výroba tepla. Množstvu smogu v ovzduší nahráva  práve to,  že teraz  pri extrémne  nízkych teplotách, keď klesá tlak, všetci kúria.

Dôležitejšie, ako začať  s nákupom zdravotných rúšiek na dýchanie, je venovať sa otázke, ako efektívne vykurovať s minimalizáciou dopadov na životné  prostredie.   V severských krajinách Európy, kde spotrebujú najviac tepla, je jedným z riešení na tieto problémy práve centrálne vykurovanie.  Centrálne systémy vykurovania dokážu byť nielen výhodné a efektívne, ale predchádzajú nekontrolovanému šíreniu škodlivín do ovzdušia a vzniku smogu.
Pri centrálnom vykurovaní je úroveň technológií a kvalita dohľadu nad tým, čo kotolne púšťajú do ovzdušia vyššia, ako v prípade malých individuálnych zdrojoch znečistenia. Aj meteorológovia upozorňujú,  že dediny a predmestia s individuálnym vykurovaním sú príčinou znečistenia ovzdušia aj v mestách.  Centrálne vykurovanie z jedného zdroja s jedným komínom je ekologicky priaznivejšie ako stovky malých komínov, roztrúsených v meste.

Podľa analýzy UniCredit Bank, produkcia tepla v centrálnych zdrojoch na Slovensku (159% priemeru EÚ) je výrazne nižšia ako napríklad v susednej Českej republike (242% priemeru EÚ).

Znamená to, že potenciál pre centrálne kúrenie a tým aj čistejšie ovzdušie na Slovensku je.

Práve najväčší európski producenti tepla kladú dôraz najmä na efektivitu výroby tepla a šetrenie životného prostredia, ktoré ponúkajú centrálne systémy vykurovania. Krajiny rozvíjajú tieto systémy, rozširujú sústavy centrálneho vykurovania a zvyšujú podiel dodávky tepla z centrálnych systémov na úkor individuálneho vykurovania.

Príkladom môže byť to, ako vyriešila vážny problém so smogom Kodaň.   Hlavné mesto Dánska v minulosti bojovalo s hustým, čiernym smogom, ktorý bol spôsobený vykurovaním pomocou uhlia, ropy a existenciou individuálnych tepelných zariadení. Postupom času začala Kodaň meniť spôsob vykurovania a stavila na centrálne kúrenie. Dnes patria kodanské centrálne systémy vykurovania k najstarším a najrozsiahlejší na svete. Smog je preč a mesto je takmer celé vykurované z centrálnych zdrojov.

Názornou ukážkou vplyvu centrálneho vykurovania na čistotu ovzdušia v Kodani je video:

https://www.youtube.com/watch?v=ynDNZVbrivM

Opäť nové programy bez zvýšenia ceny

Oznamujeme Svidníčanom, že do našej TV ponuky pridávame nové Slovenské a Poľské programy.

V digitálnom balíčku „Základ“ pribúdajú: slovenský športový program „213“, slovenský hudobný program „Senzi“, detský poľský program „TVP ABC“, a poľské programy.

Zároveň meníme v balíčku „Základ“ program „JOJ Cinema“ z SD verzie na verziu s vysokým rozlíšením.

Tieto programy si naši zákazníci môžu naladiť  spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

Sym. rýchlosť: 6 900
Modulácia: QAM64
Kmitočet (MHz): 370, 386, 394 MHz
Modulácia: QAM256
Kmitočet (MHz): 402, 442, 458 MHz

Meranie spotreby v byte, povinnosť výmeny meračov a následky nedodržania

Meranie spotreby, či už tepla alebo teplej či studenej vody je významný faktor,
ovplyvňujúci výšku platieb za vykonaný odber príslušného média. Preto je významné , aby vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB), dbali  , aby v týchto procesoch používané meradlá spĺňali zákonom požadované kritériá a jednak, aby zabezpečili zo zákona vyplývajúce povinnosti, ktoré súvisia s používaním meradla.

Paragraf  8 z.č. 142/2000 Z.z. o metrológii v ods. 2 a 3 obsahuje taxatívnu úpravu, že v prípade meraní, ktoré súvisia s platbami , čím sa rozumie aj meranie v obchodných vzťahoch , meranie na určovanie ceny pri priamom predaji, má sa použiť určené meradlo.

Prietokomery, resp. vodomery a merače tepla sú zaradené do skupiny určených meradiel na základe  Vyhlášky úNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a sú uvedené v zozname, ktorý sa nachádza v prílohe č.1 uvádzanej vyhlášky.

Používateľ určených meradiel ( spoločenstvo vlastníkov bytov) je preto zo zákona povinný zabezpečiť si ( objednať) montáž určených meradiel u registrovanej osoby, v opačnom prípade sa vystavuje možnému postihu štátnym kontrolným orgánom. Rovnaká povinnosť je zo zákona daná aj pri zabezpečovaní demontáže a spätnej montáže meradla. Čas platnosti overenia určeného meradla je uvedený v cit. vyhláške   v prílohe č.1. Pre merače pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu ( vodomery) je čas platnosti na studenú vodu 6 rokov a teplú vodu 4 roky.

Užívateľ meradla  nesmie používať iné ako určené meradlá a nesmie meniť účel používania  meradiel a ovplyvňovať  funkčnosť meradla  akýmkoľvek spôsobom. Meradlá sú vlastníctvom každého vlastníka bytu.

Rozúčtovanie nákladov z meradiel po dobe platnosti ich overenia , t.j.  z údajov spotreby vody v byte vlastníka po dobe povinnej metrologickej kontroly  je neplatné, rozúčtovanie preto by si muselo spoločenstvo dať  prepracovať  podľa  osobomesiacov, čo by navýšilo náklady spoločenstva .   V prípade metrologickej inšpekcie by tak spoločenstvo  okrem zaplatenia pokuty , zaťažilo aj nákladmi na nové  vyúčtovania.  O tejto skutočnosti a dôležitosti dodržiavať  čas platnosti overenia meradla   mnohí vlastníci bytov  nemali informáciu,  preto považujeme za dôležité ich aj touto cestou oboznamovať .

Je vždy na výbere SVB ktoré určené meradlá  si dajú v bytoch namontovať, avšak  nové merače majú  oproti už opakovane ciachovaným vyššiu mieru presnosti a nižšiu mieru  kazivosti,  a z praxe môžeme potvrdiť, že sa výber vhodných meradiel má vplyv aj na koeficient nepresnosti meraní.

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka chceme poprosiť vlastníkov bytov o sprístupnenie svojich bytov  pre  účel  odpočtov  meračov , pre potrebu  ročného  vyúčtovania úhrad za poskytnuté služby. V tomto bude  vyčíslená  skutočná  ročná  spotreba  médií v danom byte a na základe tohto  prepočítaný preplatok alebo nedoplatok oproti zaplateným zálohovým mesačným platbám.

Na sprístupnenie bytu bude vlastník  opakovane vyzvaný aj v náhradných  termínoch. Vyúčtovanie sa samozrejme vykoná aj pri nesprístupnenom byte tzv. náhradným spôsobom v zmysle zákona, avšak tu musí vlastník bytu rátať so sankčnými  poplatkami v zmysle prísl. právnych predpisov, čo je pre vlastníka zbytočne e navýšený náklad –  avšak týmto spôsobom zákon chráni ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome .

Sankčné poplatky si môžu vlastníci bytového domu odhlasovať aj odlišne od výšky stanovenej v zákone, čo sa v praxi v iných mestách aj  bežne  využíva.

S pozdravom JUDr. Gabriel Kaliňák,
riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.

Nové programy v ponuke KDS Svidník

SLUŽBYT bezplatne pridáva nové TV kanály

Oznamujeme Svidníčanom, že do našej TV ponuky pridávame nové programy: filmové JOJ Cinema a WAU HD v digitálnom balíku „Základ“ a WAU do digitálneho balíka „štart“  v digitálnej aj analógovej verzii.

Na základe oznámenia prevádzkovateľa programu Universal tento program končí svoju vysielanie.

Novo pridané programy JOJ CinemaWAU HD  si naši zákazníci môžu od 3.6 naladiť  spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

JOJ cinema, WAU HD
štandard:  DVB-C, MPEG-4
Kmitočet: 442 a 450 MHz
Modulácia: 256-QAM
Sym. rýchlosť: 6900