Všetky príspevky Michal Husár

Ako sa tvorí cena tepla a čo v nej spotrebiteľ platí a čo neplatí (straty v rozvodoch a pod.)

Vyjadrenie výrobcu k topeniu snehu nad predizolovaným potrubím si môžete stiahnuť tu: Vyjadrenie.PDF.

Cena tepla je dvojzložková. Znamená to, že sa platia dve zložky ceny, ktoré sú stanovené odlišnou metodikou a odlišné je aj ich účtovanie.

Cenu tepla od 1.1.2003 schvaľuje a určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave (ÚRSO). Zostavovanie kalkulácie ceny tepla sa riadi podľa jednotného zákonného postupu pre všetky regulované subjekty.

Fixná zložka ceny tepla

Platba za fixnú zložku ceny vychádza z veľkosti odberu tepla pre objekt . Do fixnej zložky ceny tepla vstupujú len náklady, ktoré spoločnosť má bez ohľadu na množstvo vyrobenej tepelnej energie. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa odvodzuje od novej veličiny – regulačného príkonu. Regulačný príkon sa vypočíta podľa vzorca v závislosti od skutočne spotrebovaného tepla v roku t-2 a dennostupňov v roku t-2 a to v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Fixná zložka sa účtuje mesačne podľa rozdelenia ročného regulačného príkonu a predstavuje: mesačný regulačný príkon (v kW) x jednotková cena fixnej zložky za kW .

Za čo sa platí platbou fixnej zložky ceny tepla ?

Platba fixnej zložky ceny tepla slúži dodávateľovi tepla na úhradu jeho fixných nákladov. Ide teda o náklady, ktoré musí vynaložiť na to, aby bol schopný dodávať odberateľovi teplo a musí ich vynaložiť bez ohľadu na objem dodávok. Sú to teda náklady, ktoré mu vznikajú bez ohľadu na počasie. Predovšetkým ich tvoria náklady na opravy, revízie, údržbu a modernizáciu tepelných zariadení,  mzdy pracovníkov v regulovanej výške, odpisy, nájomné, poplatky. Ide o náklady, ktoré sú rovnaké (fixné) bez ohľadu na to, či je v danom roku zima chladnejšia alebo teplejšia, či teda musí dodať viac alebo menej tepla.

Variabilná zložka ceny tepla

Platba za variabilnú zložku ceny je platbou za skutočne odobraté množstvo tepla. Platí sa len za teplo, ktoré bolo skutočne dodané.
Jednotkou množstva odobratého tepla nie je už GJ ale kWh (kilowatthodina). Platí prepočet 1.000 kWh = 3,6 GJ; alebo 1 GJ = 277,7778 kWh. Variabilná zložka ceny tepla je stanovená v jednotkách EUR/kWh.

Platba sa vypočíta jednoduchým prepočtom:
skutočné odobraté množstvo tepla (v kWh) x variabilná cena tepla (v EUR/kWh) = platba (v EUR)

Odberateľ teda platí len to, čo skutočne spotrebuje. Ak je rok teplejší a menšia spotreba, je celková platba nižšia. Ak naopak je tuhšia zima, platba sa zvýši úmerne rastu spotreby tepla.

Za čo sa platí platbou variabilnej zložky ceny tepla ?

Platba variabilnej zložky ceny tepla slúži dodávateľovi tepla predovšetkým na úhradu jeho nákladov na palivo, elektrickú energiu. Ide to tie náklady, ktoré vynakladá v závislosti od množstva odobratého a teda aj vyrobeného tepla. Sú závislé na počasí (teplote). Ak je teplo a odberateľ teplo neodoberá, výrobca tepla ho nemusí vyrobiť a teda ani platiť náklady na palivo. Preto ide o variabilné náklady.

Čo odberateľ v cene tepla neplatí
Straty na rozvodoch

Ak odberatelia vidia najmä v zime zelené pásy v zasnežených trávnikoch (a to nielen vo Svidníku) , celkom logicky v nich vzniká pocit, že tieto straty platia oni. Cítia sa okradnutí a bezbranní. Platia odberatelia za tieto straty skutočne?

Vlastníci bytov – koneční spotrebitelia – platia  za skutočne dodané teplo, ktoré je merané na vstupe do domu, takže tepelné straty na rozvodoch sa ich priamo nedotýkajú. Straty sú nevyhnutným fyzikálnym sprievodným javom rozvodov. Každý rozvod ( nielen tepla, ale aj vody, plynu, elektriny) vykazuje distribučné straty. Ide však o to, aby odberateľ bol chránený a podieľal sa svojimi nákladmi len na tých stratách, ktoré sú nevyhnutné pre jeho dodávku tepla. K tomuto slúži  Vyhláška č. 328/2005 Z.z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov,  v zmysle ktorej je najvyššia povolená strata, technicky a fyzikálne odôvoditeľná,  do výšky 7,5 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla prevádzkovaného celoročne alebo 6 GJ/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je teplá voda. Tepelné straty na rozvodoch znáša dodávateľ, ktorý na základe cit. vyhlášky len v uvedenej ,t.j. technicky odôvoditeľnej časti ich premieta do ceny tepla. Odberatelia platia teda z týchto strát len tú časť, ktorá je technicky odôvodniteľná a schválená oprávneným orgánom (energetická inšpekcia) ako oprávnená.

Dodávateľ si teda do ceny tepla môže zahrnúť len straty do výšky, do akej ich oprávnená odborná inštitúcia (energetická inšpekcia) označí ako primerané. Všetky ostatné straty (tzv. nadnormatívne) nie sú zahrnuté v cene tepla a odberateľ ich neplatí.

Rekonštrukcia rozvodov vo Svidníku a dopad na straty tepla v rozvodoch :

V rokoch 2014-2015 sme realizovali výmenu dožitých , takmer 40 ročných teplovodných rozvodov za nové teplovodné rozvody .Pôvodné rozvody boli skorodované, s poškodenou izoláciou a vykazovali vysokú poruchovosť, s čím sa následne spájali odstávky tepla a teplej vody občanom. Cieľom investície bolo znížiť tepelné straty, odstrániť problémy s kvalitou dodávky ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, odstrániť problémy s predimenzovanými rozvodmi a tieto upraviť na aktuálnu potrebu tepla našim odberateľom , eliminovať poruchy rozvodov, preniesť výrobu teplej vody priamo k odberateľovi a tak zvýšiť komfort dodávok tepla a teplej vody pre koncových odberateľov. Ako nový teplovodný potrubný rozvod bol použitý bezkanálový predizolovaný potrubný systém, tzv. združený systém pozostávajúci z oceľových trubiek s izoláciou z PUR peny a vonkajším HDPE plášťom. Tento systém je štandardne určený pre rozvod primárnej vykurovacej vody a je osvedčeným systémom, ktorý sa využíva v celej Európe niekoľko desiatok rokov . Potrubný rozvod spĺňa všetky predpísané technické požiadavky vrátane povolených tepelných strát v zmysle európskej normy STN EN 253 a bol zrealizovaný v súlade s podmienkami stanovenými renomovaným výrobcom. Sprievodný jav, ktorý sa prejavuje v zime – topenie snehu v trase potrubného systému – je spôsobený najmä faktom, že teplota na povrchu izolovanej rúry je vyššia ako teplota okolitej zeminy, pričom do úvahy je potrebné brať aj tepelnú vodivosť zeminy alebo hĺbku uloženia potrubia. Skutočná teplota teplonosného média v oceľovej trubke sa v zimnom období pohybuje do 80° C . Použitý potrubný systém patrí medzi najmodernejšie a najúspornejšie v oblasti tepelnej energetiky.

Neprimeraný zisk a nadštandardné výdavky

Niektorí odberatelia si myslia, že dodávatelia tepla dosahujú vysoké neprimerané zisky. Táto predstava môže vznikať napr. pri prípadnom náraste ceny za teplo, no nie je však pravdivá. Zisk dodávateľa tepla je regulovaný,  je teda regulovanou položkou regulačným úradom a výrobca si nemôže stanoviť jeho ľubovoľnú výšku. Rovnako výrobca nemôže do nákladov na výrobu tepla započítať nadštandartné výdavky, dary, sponzoring a podobne.

Česká Prima sa na území Slovenska vypína a nahrádza ju Prima Plus.

Správa od skupiny Prima

Dobrý deň vážení kolegovia,

od 23.1. je kanál Prima Plus určený pre vysielanie na území SR k dispozícii. Dovolil by som si Vás požiadať, aby operátori, ktorí šíria Primu, vymenili v čo najkratšej dobe hlavný kanál Primy za Primu Plus.

Tí operátori, ktorí napriek dohodnutým podmienkam nemajú záujem zmluvu podpísať, musia zastaviť šírenie TV Prima okamžite, aby nedochádzalo k ďalšiemu porušovaniu autorských práv pri šírení Primy v SR.

Nova žiada slovenských operátorov o vypnutie jej programov, uvádza aj presný termín – nahrádza ju nový kanál Nova International

Tlačová správa od skupiny Nova

Vážená paní, vážený pane,

dle vzájemné dohody Vám tímto oznamujeme závazný termín vypnutí volně šířených stanic skupiny Nova na území Slovenska, které se uskuteční 1. března 2017 v 5 hodin ráno. Jedná se o stanice TV Nova, Nova Cinema, Nova 2 (dříve SMÍCHOV), Nova Action (dříve FANDA) a Nova Gold (dříve TELKA). Žádáme Vás o podniknutí veškerých potřebných kroků, aby k uvedenému datu byly stanice z Vaší strany vypnuty.

K vypnutí dochází z důvodu jejich neoprávněného přeshraničního šíření. Jak jsme Vás již informovali, aby diváci nepřišli o oblíbené pořady z tvorby skupiny Nova, spustili jsme stanici NOVA International. Ta je od 1. března 2017 spolu se stanicemi NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2 jedinou legálně dostupnou stanicí skupiny Nova na Slovensku.

V rámci komunikace s operátory kabelových televizí a IPTV kabelových systémů bych Vás rád touto cestou informoval, že společnost CET 21 spol. s r.o. zahájila kampaň, ve které informuje o tom, že obsah terestrických programů skupiny Nova pro území Slovenské republiky je dostupný pouze na stanici Nova International. Tento kanál je distribuovaný satelitní cestou a prostřednictvím kabelových televizí a IPTV kabelových systémů.

 

Najväčší európski producenti tepla vyhrávajú boj so smogom využitím predností centrálneho vykurovania


Pre citácie: Miroslav Obšívaný, predseda predstavenstva  Slovenského zväzu výrobcov tepla

Znečistenie ovzdušia smogom zasiahlo Slovensko nepripravené. Maximálne hodnoty namerali odborníci na Slovensku v niekoľkých  oblastiach. Odborníci upozorňujú na zdravotné riziká. Smog dokáže zásadne ohroziť aj zdravie človeka.

Jedným zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich  znečistenie ovzdušia a vytváranie smogu je výroba tepla. Množstvu smogu v ovzduší nahráva  práve to,  že teraz  pri extrémne  nízkych teplotách, keď klesá tlak, všetci kúria.

Dôležitejšie, ako začať  s nákupom zdravotných rúšiek na dýchanie, je venovať sa otázke, ako efektívne vykurovať s minimalizáciou dopadov na životné  prostredie.   V severských krajinách Európy, kde spotrebujú najviac tepla, je jedným z riešení na tieto problémy práve centrálne vykurovanie.  Centrálne systémy vykurovania dokážu byť nielen výhodné a efektívne, ale predchádzajú nekontrolovanému šíreniu škodlivín do ovzdušia a vzniku smogu.
Pri centrálnom vykurovaní je úroveň technológií a kvalita dohľadu nad tým, čo kotolne púšťajú do ovzdušia vyššia, ako v prípade malých individuálnych zdrojoch znečistenia. Aj meteorológovia upozorňujú,  že dediny a predmestia s individuálnym vykurovaním sú príčinou znečistenia ovzdušia aj v mestách.  Centrálne vykurovanie z jedného zdroja s jedným komínom je ekologicky priaznivejšie ako stovky malých komínov, roztrúsených v meste.

Podľa analýzy UniCredit Bank, produkcia tepla v centrálnych zdrojoch na Slovensku (159% priemeru EÚ) je výrazne nižšia ako napríklad v susednej Českej republike (242% priemeru EÚ).

Znamená to, že potenciál pre centrálne kúrenie a tým aj čistejšie ovzdušie na Slovensku je.

Práve najväčší európski producenti tepla kladú dôraz najmä na efektivitu výroby tepla a šetrenie životného prostredia, ktoré ponúkajú centrálne systémy vykurovania. Krajiny rozvíjajú tieto systémy, rozširujú sústavy centrálneho vykurovania a zvyšujú podiel dodávky tepla z centrálnych systémov na úkor individuálneho vykurovania.

Príkladom môže byť to, ako vyriešila vážny problém so smogom Kodaň.   Hlavné mesto Dánska v minulosti bojovalo s hustým, čiernym smogom, ktorý bol spôsobený vykurovaním pomocou uhlia, ropy a existenciou individuálnych tepelných zariadení. Postupom času začala Kodaň meniť spôsob vykurovania a stavila na centrálne kúrenie. Dnes patria kodanské centrálne systémy vykurovania k najstarším a najrozsiahlejší na svete. Smog je preč a mesto je takmer celé vykurované z centrálnych zdrojov.

Názornou ukážkou vplyvu centrálneho vykurovania na čistotu ovzdušia v Kodani je video:

https://www.youtube.com/watch?v=ynDNZVbrivM

Opäť nové programy bez zvýšenia ceny

Oznamujeme Svidníčanom, že do našej TV ponuky pridávame nové Slovenské a Poľské programy.

V digitálnom balíčku „Základ“ pribúdajú: slovenský športový program „213“, slovenský hudobný program „Senzi“, detský poľský program „TVP ABC“, a poľské programy.

Zároveň meníme v balíčku „Základ“ program „JOJ Cinema“ z SD verzie na verziu s vysokým rozlíšením.

Tieto programy si naši zákazníci môžu naladiť  spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

Sym. rýchlosť: 6 900
Modulácia: QAM64
Kmitočet (MHz): 370, 386, 394 MHz
Modulácia: QAM256
Kmitočet (MHz): 402, 442, 458 MHz

Meranie spotreby v byte, povinnosť výmeny meračov a následky nedodržania

Meranie spotreby, či už tepla alebo teplej či studenej vody je významný faktor,
ovplyvňujúci výšku platieb za vykonaný odber príslušného média. Preto je významné , aby vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB), dbali  , aby v týchto procesoch používané meradlá spĺňali zákonom požadované kritériá a jednak, aby zabezpečili zo zákona vyplývajúce povinnosti, ktoré súvisia s používaním meradla.

Paragraf  8 z.č. 142/2000 Z.z. o metrológii v ods. 2 a 3 obsahuje taxatívnu úpravu, že v prípade meraní, ktoré súvisia s platbami , čím sa rozumie aj meranie v obchodných vzťahoch , meranie na určovanie ceny pri priamom predaji, má sa použiť určené meradlo.

Prietokomery, resp. vodomery a merače tepla sú zaradené do skupiny určených meradiel na základe  Vyhlášky úNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a sú uvedené v zozname, ktorý sa nachádza v prílohe č.1 uvádzanej vyhlášky.

Používateľ určených meradiel ( spoločenstvo vlastníkov bytov) je preto zo zákona povinný zabezpečiť si ( objednať) montáž určených meradiel u registrovanej osoby, v opačnom prípade sa vystavuje možnému postihu štátnym kontrolným orgánom. Rovnaká povinnosť je zo zákona daná aj pri zabezpečovaní demontáže a spätnej montáže meradla. Čas platnosti overenia určeného meradla je uvedený v cit. vyhláške   v prílohe č.1. Pre merače pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu ( vodomery) je čas platnosti na studenú vodu 6 rokov a teplú vodu 4 roky.

Užívateľ meradla  nesmie používať iné ako určené meradlá a nesmie meniť účel používania  meradiel a ovplyvňovať  funkčnosť meradla  akýmkoľvek spôsobom. Meradlá sú vlastníctvom každého vlastníka bytu.

Rozúčtovanie nákladov z meradiel po dobe platnosti ich overenia , t.j.  z údajov spotreby vody v byte vlastníka po dobe povinnej metrologickej kontroly  je neplatné, rozúčtovanie preto by si muselo spoločenstvo dať  prepracovať  podľa  osobomesiacov, čo by navýšilo náklady spoločenstva .   V prípade metrologickej inšpekcie by tak spoločenstvo  okrem zaplatenia pokuty , zaťažilo aj nákladmi na nové  vyúčtovania.  O tejto skutočnosti a dôležitosti dodržiavať  čas platnosti overenia meradla   mnohí vlastníci bytov  nemali informáciu,  preto považujeme za dôležité ich aj touto cestou oboznamovať .

Je vždy na výbere SVB ktoré určené meradlá  si dajú v bytoch namontovať, avšak  nové merače majú  oproti už opakovane ciachovaným vyššiu mieru presnosti a nižšiu mieru  kazivosti,  a z praxe môžeme potvrdiť, že sa výber vhodných meradiel má vplyv aj na koeficient nepresnosti meraní.

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka chceme poprosiť vlastníkov bytov o sprístupnenie svojich bytov  pre  účel  odpočtov  meračov , pre potrebu  ročného  vyúčtovania úhrad za poskytnuté služby. V tomto bude  vyčíslená  skutočná  ročná  spotreba  médií v danom byte a na základe tohto  prepočítaný preplatok alebo nedoplatok oproti zaplateným zálohovým mesačným platbám.

Na sprístupnenie bytu bude vlastník  opakovane vyzvaný aj v náhradných  termínoch. Vyúčtovanie sa samozrejme vykoná aj pri nesprístupnenom byte tzv. náhradným spôsobom v zmysle zákona, avšak tu musí vlastník bytu rátať so sankčnými  poplatkami v zmysle prísl. právnych predpisov, čo je pre vlastníka zbytočne e navýšený náklad –  avšak týmto spôsobom zákon chráni ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome .

Sankčné poplatky si môžu vlastníci bytového domu odhlasovať aj odlišne od výšky stanovenej v zákone, čo sa v praxi v iných mestách aj  bežne  využíva.

S pozdravom JUDr. Gabriel Kaliňák,
riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.

Nové programy v ponuke KDS Svidník

SLUŽBYT bezplatne pridáva nové TV kanály

Oznamujeme Svidníčanom, že do našej TV ponuky pridávame nové programy: filmové JOJ Cinema a WAU HD v digitálnom balíku „Základ“ a WAU do digitálneho balíka „štart“  v digitálnej aj analógovej verzii.

Na základe oznámenia prevádzkovateľa programu Universal tento program končí svoju vysielanie.

Novo pridané programy JOJ CinemaWAU HD  si naši zákazníci môžu od 3.6 naladiť  spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

JOJ cinema, WAU HD
štandard:  DVB-C, MPEG-4
Kmitočet: 442 a 450 MHz
Modulácia: 256-QAM
Sym. rýchlosť: 6900